பம்பரம்

Spinning top

பம்பரம் ஒரு சமானப்புள்ளியில் நிலைத்து, அதனைச்சுற்றிய அச்சில் சுழலும் ஒரு விளையாட்டுச் சாதனமும், அதனை வைத்து விளையாடப்படும் ஒரு விளையாட்டு ஆகும்.

ஆடுபொருள்: பம்பரம், ஒரு மீட்டர் நீளமுள்ள சாட்டை(கயிறு).

அமைப்பு: மரக்கட்டையின் மேல் பகுதியின் அகன்றும் கீழே வர வரக் குறுகியும் கூம்பு வடிவிலும் இருக்கும்.அதன் கூம்பு அமைப்பில் ஒரு ஆணி இணைக்கப் பட்டிருக்கும். பம்பரக்கட்டையில் வண்ணம் பூசப்பட்டிருக்கும்.

பயன்கள் :

தனித்திறன் வளர்கிறது தன்னம்பிக்கை வளர்கிறது.

சிறப்பு: “பம்பரம் போலச் சுழன்றான்” என இராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

பிறவற்றைக் காண்க :

தாயம்

விடா முயற்சி அதிகரிக்கிறது. தன்னம்பிக்கை வளர்கிறது.

ஆடு புலி ஆட்டம்

தமிழர் திண்ணை வியூக விளையாட்டு ஆகும். இது குறிப்பிட்ட கட்டங்கள் கொண்ட வரைவில் விளையாடப்படுகிறது.

கிட்டிப்புள்ளு

மனவலிமை, நடை, உடல் அமைப்புகள் சிறப்புப் பெற்று, மூளை வளர்ச்சியும் தெளிவாக இருப்பதுபோல உணர்கின்றனர்.

கோலி

விரல் நரம்புகள் செயல்படுவதால் இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்.  எந்த முடிவு எடுக்கும்போதும் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறார்கள்.